Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Na mestskom úrade v Pezinku

Seminár projektu „Rozhoduj o Európe“ sa tento krát konal v priestoroch Mestského Úradu v Pezinku. Účasť na seminári bola hojná, keďže sa ho zúčastnilo celkovo 50 účastníkov z rôznych škôl západného Slovenska. Seminár otvoril svojím pútavým a zároveň motivačným príhovorom pán primátor mesta Pezinok. Vo svojom príhovore adresoval okrem iného problém veľmi nízkej angažovanosti a aktivity občanov vo verejnom a politickom živote. Spomenul, že je veľmi dôležité, aby sme sa ako občania tejto krajiny čo najviac zaujímali o verejné dianie, pretože je to jeden z hlavných spôsobov, akým môže občan/jednotlivec pomôcť ku zmenám vo svojom regióne. Ako príklad použil miestnu skládku odpadu, ktorá mobilizovala občanov Pezinka k aktívnemu zapojeniu sa do vecí verejných. Boli sme taktiež poctení návštevou miestnej televízie, ktorá si tento seminár nenechala ujsť a tým dala najavo, že takýto projekt má svoje opodstatnenie a je zaujímavý aj pre médiá.

Prvá časť seminára bola už tradične poňatá formou prezentácie, v ktorej boli zhrnuté dôležité fakty o EÚ a jej fungovaní, hodnotách a orgánoch. Nebolo to však len formou „monológu“ smerom k účastníkom, ale snažili sme sa ich aktívne zapojiť do procesu. Za správne odpovede na naše otázky bol každý odpovedajúci odvážlivec odmenený sladkým prekvapením v podobe originálnych ukrajinských či poľských cukríkov. Dostali taktiež za úlohu vyplniť malý vedomostný test, v ktorom si mohli potvrdiť svoje vedomosti, alebo naopak zistiť svoje nedostatky v danej problematike. Po úvodnej prednáške nasledoval obed v podobe rôznych druhov pizze, čo mnohí účastníci pozitívne ocenili a načerpali potrebnú energiu na záverečnú časť seminára.

Druhá časť sa po prestávke venovala interaktívnejšiemu zapojeniu účastníkov formou štruktúrovanému dialógu. Účastníci boli rozdelení do štyroch skupín, ktoré reprezentovali rôzne oblasti – obec/mesto, samosprávny kraj (VÚC), štát a nadnárodnú úroveň reprezentovanú konkrétne Európskou úniou. Štruktúrovaný dialóg mal preukázať schopnosť týchto skupín vyjadriť sa ku dvom hlavným problémom v oblasti, ktorá im bola pridelená. Skupina reprezentujúca mesto/obec identifikovala problém zlej zdravotnej starostlivosti úrovne cestných komunikácií z hľadiska dopravnej siete a spojov. Skupina VÚC navrhla problém slovenského školstva z hľadiska nedostatku prepojenia teórie s praxou. Ich druhou témou bola problematika gymnázií, ktorých výučbu označili vzhľadom k súčasným potrebám trhu za príliš všeobecnú. Tretia skupina zastupujúca štát identifikovala podobne ako predchádzajúca skupina problematiku nízkej úrovne školstva vzhľadom na zastarané metódy vyučovania, a taktiež problematiku nezamestnanosti, nadväzujúc na nízku kvalifikáciu absolventov bez príslušnej praxe. Posledná skupina nadnárodnej úrovne prekvapivo zvolila za svoj prvý problém pašovania tovaru cez hranice a ich druhým návrhom bola doprava z hľadiska odlišných cien pohonných hmôt naprieč členskými štátmi EÚ. Na záver tejto aktivity sa začala zaujímavá vzájomná debata o týchto problémoch, a každý jeden z nich sme sa spoločne snažili porovnať, či je možné ho riešiť aj na iných úrovniach, než na ktorej bol daný problém identifikovaný. Po tejto aktivite nasledoval obed v podobe rôznych druhov pizze, čo mnohí účastníci pozitívne ocenili a načerpali potrebnú energiu na záverečnú časť seminára.

Záverečnou aktivitou bolo zasadnutie Rady Ministrov, kde si účastníci vyskúšali, ako prebieha diskusia o konkrétnej problematike v tejto inštitúcii. V tomto prípade boli účastníci rozdelení na 28 členských štátov EÚ, kde každý jeden štát bol reprezentovaný ministrom daného štátu. Ministri sa vyjadrovali na tému zavedenia sankcií voči Rusku, kde účastníci ako ministri prezentovali reálne stanoviská členských krajín, či už za sankcie alebo proti nim. Cieľom tejto simulácie bolo, aby si účastníci vyskúšali hlasovanie za cieľom dosiahnutia konsenzu čo je, ako sami zistili, veľmi náročné. V tomto konkrétnom prípade sa konsenzus nestal skutočnosťou, ale aj napriek tomu dúfame, že účastníci odchádzali s pozitívnymi pocitmi z obohatenia svojich vedomostí o takúto zaujímavú skúsenosť.

 

Autor: Dominik Oravec

Späť